ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය හා ගිණුම්කරණය

 Sun  02:00 PM
10 ශ්‍රේණිය 11 ශ්‍රේණිය සිසුන් සදහා විශේෂිත ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය හා ගිණුම්කරණය පාඨමාලාව.(2021 O/L)
Mr. Sampath Malagoda
Grade 10-11 ⋅ Accounting & Commerce
සිංහල

Register with this class and join online!

Once added, you can view this class under My Classes section.
Add to My Classes