ගණිතය විශේෂ පුනරීක්ෂන - O/L

 Sat  02:00 PM
10 ශ්‍රේණිය 11 ශ්‍රේණිය සිසුන් සදහා විශේෂිත ගණිතය පාඨමාලාව.(2021 O/L)
Mr. Sampath Malagoda
Grade 11 ⋅ Mathematics
සිංහල

Register with this class and join online!

Once added, you can view this class under My Classes section.
Add to My Classes