ඩිජිටල්කරණය වූ ඉගැන්වීම් සහ ඇගයීම්

සජීවි පන්ති කාමරයක අත්දැකීමක් ලබා දෙමින් ආරක්ෂාකාරී සහ දැනට පවතින හොඳම තාක්ෂණික ක්‍රමවේද ඔස්සේ ඉගැන්වීම් සහ සිසුන්ගේ ප්‍රගතිය ඇගයීම අඛණ්ඩව සිදු කෙරේ

අධීක්ෂණය

ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලියේ දේශන කාලය පුරා සමස්ත ක්‍රියාවලිය තක්සලාව කළමනාකාරිත්වය මගින් නිරීක්ෂණය කරන අතර අපගේ දක්ෂ ඇදුරුමඩුල්ල නිරන්තරයෙන් සිසුන්ගේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ දෙමව්පියන් දැනුවත් කිරීම සිදු කරනු ලබයි

අද්විතීය ඇදුරු මඩුල්ල

දිවයිනේ දක්ෂතම සහ ඉහළම සුදුසුකම් සපිරි ඉගැන්වීමෙහි නිපුන විනයවත් ඇදුරු මඩුල්ලක් අතරින් නව්‍යතම ඉගෙනුම් රටාවක් සමගින් ඔබගේ සියලුම විෂයයන් සඳහා එකම ආයතනයකින් ගුරුවරුන් තෝරා ගැනීමේ පහසුව

සුරක්ෂිතතාවය

ඔබගේ දරුවාගේ තොරතුරු තෙවන පාර්ශවයන්ට නිරාවරණය නොවන පරිදි සකස් කරන ලද අභ්‍යන්තර තොරතුරු හුවමාරු පද්ධතියක් තුළින් ඔබගේ සහ දරුවාගේ ආරක්ෂාව තහවුරු වීම